Odštampajte ovu stranicu
subota, 27 oktobar 2012 13:23

GRAĐEVINSKE DOZVOLE 2

Napisao
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

POMOĆ OKO GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA GRADNJU VIKENDICA

Detalji iz zakonske regulative

U prošlom broju dato je upustvo kako i gde i na koji način da dobijete neophodnu pravno-tehničku dokumentaciju za izradu vikendice.

Od koraka 1 dobijanja zahteva za informaciju o lokaciji do koraka 4 zahteva za izdavanje upotrebne dozvole prikazan je put kojim treba da idete od prvog do poslednjeg papira u ovoj, ponekad nimalo prijatnoj pustolovini.

 

Na prvom mestu, skrenuo bih vam pažnju da informacija o lokaciji prema Zakonu o planiranju i izgradnji (Sl.gl.R.S. 72/09) nije neophodan dokument prilikom  podnošenja zahteva za izdavanje lokacijske dozvole drugi korak. Naime, dovoljno je da imate i usmene informacije (od službenog lica) ili ih pribavite iz planskih dokumenata na osnovu kojih treba, prema čl. 54. zakona da upotpunite zahtev za izdavanje lokacijske dozvole, tj:

,,Lokacijska dozvola se izdaje rešenjem za izgradnju novih i dogradnju postojećih objekata, za objekte za koje se po ovom zakonu izdaje građevinska dozvola, a sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa važećim planskim dokumentom.

Lokacijskom dozvolom, po zahtevu investitora može se predvideti i fazna, odnosno etapna izgradnja.

Lokacijsku dozvolu za objekte iz člana 133. ovog zakona izdaje ministarstvo nadležno za poslove urbanizma, odnosno autonomna pokrajina.

Lokacijsku dozvolu za objekte koji nisu određeni u članu 133. ovog zakona, izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Uz zahtev za izdavanje lokacijske dozvole podnosi se:

1) kopija plana parcele;

2) izvod iz katastra podzemnih instalacija;

3) dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. ovog zakona.''

Prema članu 55. zakona:

,,Lokacijska dozvola sadrži sve urbanističke i tehničke uslove i podatke potrebne za izradu idejnog, odnosno glavnog projekta, a naročito:

1) podatke o investitoru;

2) broju i površini katastarske parcele, osim za linijske infrastrukturne objekte i antenske stubove;

3) naziv planskog dokumenta, odnosno urbanističkog projekta na osnovu kojeg se izdaje lokacijska dozvola i pravila građenja za zonu ili celinu u kojoj se nalazi predmetna parcela;

4) uslove za priključenje na  komunalmu, saobraćajnu i drugu infrastrukturu;

5) podatke o postojećim objektima na toj parceli koje je potrebno ukloniti;

6) druge uslove u skladu sa posebnim zakonom.''

U koraku 3 kod predavanja zahteva za građevinsku dozvolu, prema izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji moguće je umesto glavnog predati i idejni projekat.

U želji da vam olakšam napore u proceduri oko dobijanja potrebne dokumentacije za izgradnju vikendice smatrao sam da je potrebno da vam skrenem pažnju na ovih nekoliko detalja.

Postoje slučajevi kada je pribavljanje informacije o lokaciji neophodno, ali pribavljanje lokacijske dozvole nije.

Prema čl. 145. zakona to je:

,, Građenje objekata iz člana 2. tač. 24) i 24a) ovog zakona, izvođenje radova na investicionom održavanju objekta i uklanjanju prepreka za osobe sa invaliditetom, izgradnja sekundarnih, odnosno distributivnih mreža komunalne infrastrukture u okviru postojeće regulacije ulica, kao i uređenje saobraćajnica u okviru postojeće regulacije ulica, rekonstrukcija, adaptacija, sanacija, promena namene objekta bez izvođenja građevinskih radova, promena namene uz izvođenje građevinskih radova, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnja unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, postavljanje antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže, pojedinačni elektrodistributivni i elektroprenosni stubovi, deo niskonaponske elektrodistributivne mreže koji obuhvata 10 kV ili 20 kV vod, tipske transformatorske stanice 10/04 kV ili 20/04 kV i deo elektrodistributivne mreže od transformatorske stanice 10/04 kV ili 20/04 kV do mesta priključka na objektu kupca (1 kV), 10 kV i 20 kV razvodna postrojenja, manje crpne stanice i manji ski liftovi, priključci na izgrađenu vodovodnu, kanalizacionu, gasnu i sl. mrežu; kompresorske jedinice za gas, uređaji za isporuku gasa, solarni kolektori i solarne ćelije, tipski toplovodni priključci, građenje zidanih ograda, vrše se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, odnosno promena namene objekta, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole.

Uz zahtev za izdavanje rešenja iz stava 1. ovog lana podnosi se:

1) dokaz o pravu svojine u skladu sa članom 135. ovog zakona;

2) idejni projekat, odnosno glavni projekat, odnosno tehnički opis i popis radova za izvođenje radova na investicionom održavanju;

3) informacija o lokaciji za izgradnju pomoćnih objekata, garaža, ekonomskih objekata, zidanih ograda, trafo stanica 10/04 kV ili 20/04 kV, antenskih stubova i sekundarnih, odnosno distributivnih delova elektronske komunikacione mreže;

4) dokaz o uređenju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje gra evinskog zemljiata za izgradnju garaža, ostava i drugih sličnih objekata, kao i za promenu namene bez izvođenja radova.

Takođe zakon definiše ,,izgradnju objekata i izvođenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola

U tom smislu u l. 114 zakona definisani su objekti i radovi za koje se ne izdaje građevinska dozvola:

,,Posebna vrsta objekata, odnosno radova za koje nije potrebno pribavljati akt nadležnog organa za gradnju, odnosno akt za izvođenje radova jesu: radovi na tekućem odražavanju objekta ili stana; postavljanje žičane ili drvene ograde; građenje objekata protivgradne odbrane; građenje jednostavnih objekata koji se grade na istoj katastarskoj parceli na kojoj je sagrađen glavni objekat, a koji se izvode na način da ne ometaju redovno korišćenje susednih objekata (vrtna senila do 15 m2 osnove, staze, platoi, vrtni bazeni i ribnjaci površine do 12 m2 i dubine do 1 m, nadstrešnice osnove do 10 m2 , dečja igrališta, dvorišni kamini površine do 2 m2 i visine do 3 m, kolski prilazi objektima širine 2,5-3 m, solarni kolektori i sl.); stočne jame do 20 m2 u osnovi; grobnice i spomenici na groblju; pešačke staze, ploče za obaveštavanje površine do 6 m2 i druga oprema u zaštićenim prirodnim dobrima.''

Znači, za prethodno navedene radove nije potrebma ni informacija o lokaciji, ni lokacijska ni građevinska dozvola.

S obzirom na to da se na našem Univerzitetu ,,Union Nikola Tesla'' na Fakultetu za menadžment nekretnina poklanja najveća pažnja edukaciji studenata, ali kroz primenu, odnosno menadžment propisa iz zakonske regulative, to je i na ovom mestu pokušano da se objasne neki jednostavniji slučajevi koji se pojavljuju kod izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije vikendica i pomoćnih objekata.

Antrfile: Na Fakultetu za menadžment nekretnina predavanja na osnovnim studijama počinju početkom oktobra, a na master programu krajem istog meseca. Svi zainteresovani se mogu javiti radi dobijanja informacija o uslovima studiranja. Mogu prelazak na drugu, treću i četvrtu godinu i master program sa drugih srodnih visokoškolskih ustanova.

Sve informacije možete dobiti putem telefona 011/2180-287 ili 011/2189-143 svakog radnog dana od 8 do15 časova.

Autor: doc. dr Aleksandar Petrović , dekan Fakulteta za menadžment nekretnina

Pročitano 4534 puta

Najnovije od Magazin Vikendica